Stadgar


§ 1.
Föreningens ändamål är att anlägga sjövattenledning för samtliga andelstecknare.

§ 2.
Föreningen inregistreras icke.

§ 3.
Föreningens angelägenheter handhaves av styrelsen, som skall bestå av fem personer och två suppleanter. Ordföranden och kassören tecknar firman.

§ 4.
Att granska föreningens räkenskaper utses två revisorer samt en suppleant för dessa.

§ 5.
Anläggningen utföres och underhålles av medlemmarna samt, då anläggningen är färdig, tillses densamma av en eller två därtill lämpliga personer mot visst arvode.

§ 6.
Medlemmarna betalar dels anläggningskostnaden och dels den årliga kostnaden genom inbetalning på föreningens postgiro 496604.

§ 7.
Skulle betalning utebli äger styrelsen rätt att avstänga vattnet för den försumlige efter prövning och tillsägelse.

§ 8.
Sammanträde hålls en gång årligen före juni månads utgång, såvida inte skäl föreligger om utlysande av extra sammanträde. Styrelseval äger rum vid detta ordinarie möte, dock så att vid första årsmötet väljs tre ledamöter på två år och två ledamöter på ett år. Kassör och ordförande avgår alltid växelvis.

§ 9.
Det åligger styrelsen att efter omständigheterna anpassa användningen av anläggningen för medlemmarna enligt erfarenheter, som kan framkomma vid olika tillfällen.

§ 10.
Dessa stadar, som äro antagna enligt vanliga principer, kunna efter behov ändras på samma sätt vid årsmöte.

Fullerö, Västerås den 30/6 1957
STYRELSEN

Ladda ner som PDF