Stadgar

Stadgar


§ 1. Föreningens ändamål är att anlägga och driva sjövattenledning för samtliga andelstecknare.

§ 2. Föreningen inregistreras inte.

§ 3. Föreningens angelägenheter tas om hand av styrelsen. Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och en suppleant. Ordföranden och kassören tecknar firman.

§ 4. Att granska föreningens räkenskaper utses en revisor.

§ 5. Anläggningen underhålls av medlemmarna (utan arvode) samt med hjälp av lämpliga tillsyningsmän (mot fastställt arvode).

§ 6. Medlemmarna betalar den årliga kostnaden till föreningens bg 361-3486. Utträde ur föreningen ska anmälas till kassören senast 31/3 för att slippa årliga kostnaden för kommande 1/4 - 31/3

§ 7. Skulle betalning utebli äger styrelsen rätt att stänga vattnet efter påminnelse och skriftlig tillsägelse.

§ 8. Sammanträde hålls en gång årligen före juni månads utgång, såvida inte skäl finns om utlysande av extra möte. Styrelseval äger rum vid årsmöte. Årsmötet väljer två av fyra ledamöter växelvis vartannat år (på två år). Ordförande och kassör avgår alltid växelvis.

§ 9. Anläggningen skall anpassas efter uppkomna förändringar och händelser. Styrelsen beslutar löpande om anpassning av anläggningen (förbättringar, försämringar, nätökningar, nätminskningar utifrån erfarenheter). Styrelsen beslutar vid behov om extra utdebitering.

§ 10. Stadgarna skall efter behov kunna ändras vid årsmöten.

Stadgar antagna vid årsmöte för Enhagsvatten 13 Juni 2021 STYRELSEN